Class: SohaPay

SohaPay(config)

SohaPay payment gateway helper.
NOTE: Our test card deprecated, so we couldn't test this gateway thoroughly.
Hàm hỗ trợ thanh toán qua SohaPay
Lưu ý: Thẻ thanh toán dùng thử của chúng tôi đã hết được hỗ trợ nên chúng tôi không thể kiểm tra hoàn toàn cổng thanh toán này

Constructor

new SohaPay(config)

Instantiate a SohaPay checkout helper
Khởi tạo hàm thanh toán SohaPay

Parameters:
Name Type Description
config Object

check SohaPay.configSchema for data type requirements
Xem SohaPay.configSchema để biết yêu cầu kiểu dữ liệu

Source:
Example
import { SohaPay } from 'vn-payments';

const TEST_CONFIG = SohaPay.TEST_CONFIG;

const sohapayCheckout = new SohaPay({
	paymentGateway: TEST_CONFIG.paymentGateway,
	merchant: TEST_CONFIG.merchant,
 receiverEmail: TEST_CONFIG.receiverEmail,
	secureSecret: TEST_CONFIG.secureSecret,
});

// checkoutUrl is an URL instance
const checkoutUrl = await sohapayCheckout.buildCheckoutUrl(params);

this.response.writeHead(301, { Location: checkoutUrl.href });
this.response.end();

Members

(static) checkoutSchema :SimpleSchema

SohaPay checkoutSchema

Type:
  • SimpleSchema
Source:

(static) configSchema :SimpleSchema

SohaPay configSchema

Type:
  • SimpleSchema
Source:

(static) TEST_CONFIG

SohaPay test configs
Cấu hình dùng thử SohaPay

Source:

checkoutPayloadDefaults

Return default checkout Payloads

Lấy checkout payload mặc định cho cổng thanh toán này

Source:

Methods

buildCheckoutUrl(payload) → {Promise.<URL>}

Build checkout URL to redirect to the payment gateway
Hàm xây dựng url để redirect qua Soha gateway, trong đó có tham số mã hóa (còn gọi là public key)

Parameters:
Name Type Description
payload SohaPayCheckoutPayload

Object that contains needed data for the URL builder
Đối tượng chứa các dữ liệu cần thiết để thiết lập đường dẫn.

Source:
Returns:

The URL object used to redirect
Đối tượng URL dùng để chuyển trang qua cổng thanh toán

Type
Promise.<URL>

validateCheckoutPayload(payload)

Validate checkout payload against checkoutSchema. Throw ValidationErrors if invalid.
Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu thanh toán dựa trên một cấu trúc dữ liệu cụ thể. Hiển thị lỗi nếu không hợp lệ.

Parameters:
Name Type Description
payload SohaPayCheckoutPayload
Source:

verifyReturnUrl(query) → {Promise.<SohaPayReturnObject>}

Verify return query string from SohaPay using enclosed secureCode string
Hàm thực hiện xác minh tính đúng đắn của các tham số trả về từ SohaPay Payment

Parameters:
Name Type Description
query Object

Query data object from GET handler (response.query)
Dữ liệu được trả về từ GET handler (response.query)

Source:
Returns:

Promise object which resolved with normalized returned data object, with additional fields like isSuccess.
Promise khi hoàn thành sẽ trả về object data từ cổng thanh toán, được chuẩn hóa tên theo camelCase và đính kèm thuộc tính isSuccess

Type
Promise.<SohaPayReturnObject>