Class: OnePayInternational

OnePayInternational(config)

OnePay International payment gateway helper.
Supports Master Card, Visa.

Hàm hỗ trợ thanh toán qua OnePay Quốc Tế
Hỗ trợ thẻ Master và Visa

Constructor

new OnePayInternational(config)

Instantiate a OnePayInternational checkout helper
Khởi tạo hàm thanh toán OnePayInternational

Parameters:
Name Type Description
config Object

check OnePay.configSchema for data type requirements.
Xem OnePay.configSchema để biết yêu cầu kiểu dữ liệu

Source:
Example
import { OnePayInternational } from 'vn-payments';

const TEST_CONFIG = OnePayDomestic.TEST_CONFIG;

const onepayCheckout = new OnePayInternational({
	accessCode: TEST_CONFIG.accessCode,
	merchant: TEST_CONFIG.merchant,
	paymentGateway: TEST_CONFIG.paymentGateway,
	secureSecret: TEST_CONFIG.secureSecret,
});

// checkoutUrl is an URL instance
const checkoutUrl = await onepayCheckout.buildCheckoutUrl(params);

this.response.writeHead(301, { Location: checkoutUrl.href });
this.response.end();

Extends

Members

(static) TEST_CONFIG

OnePayInternational test config

Cấu hình dùng thử OnePayInternational

Source:

checkoutPayloadDefaults

Return default checkout Payloads

Lấy checkout payload mặc định cho cổng thanh toán này

Overrides:
Source:

Methods

(static) getReturnUrlStatus(responseCode, locale) → {string}

Parameters:
Name Type Default Description
responseCode *

Responde code from gateway
Mã trả về từ cổng thanh toán

locale * vn

Same locale at the buildCheckoutUrl. Note, 'vn' for Vietnamese
Cùng nơi với hàm buildCheckoutUrl. Lưu ý, 'vn' là Việt Nam

Source:
Returns:

A string contains error status converted from response code
Một chuỗi chứa trạng thái lỗi được chuyển lại từ response code

Type
string

buildCheckoutUrl(payload) → {Promise.<URL>}

Build checkout URL to redirect to the payment gateway.
Hàm xây dựng url để redirect qua OnePay gateway, trong đó có tham số mã hóa (còn gọi là public key).

Parameters:
Name Type Description
payload OnePayCheckoutPayload

Object that contains needed data for the URL builder, refer to typeCheck object above.
Đối tượng chứa các dữ liệu cần thiết để thiết lập đường dẫn.

Inherited From:
Source:
Returns:

buildCheckoutUrl promise

Type
Promise.<URL>

validateCheckoutPayload(payload)

Validate checkout payload against specific schema. Throw ValidationErrors if invalid against checkoutSchema
Build the schema in subclass.
Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu thanh toán dựa trên schema đã được đồng bộ với tài liệu của nhà cung cấp. Hiển thị lỗi nếu không hợp lệ với checkoutSchema.
Schema sẽ được tạo trong class con.

Parameters:
Name Type Description
payload OnePayCheckoutPayload
Overrides:
Source:

verifyReturnUrl(query) → {Promise.<OnePayInternationalReturnObject>}

Verify return query string from OnePay using enclosed vpc_SecureHash string
Hàm thực hiện xác minh tính đúng đắn của các tham số trả về từ onepay Payment

Parameters:
Name Type Description
query *
Overrides:
Source:
Returns:

Promise object which resolved with normalized returned data object, with additional fields like isSuccess.
Promise khi hoàn thành sẽ trả về object data từ cổng thanh toán, được chuẩn hóa tên theo camelCase và đính kèm thuộc tính isSuccess

Type
Promise.<OnePayInternationalReturnObject>