Class: OnePayDomestic

OnePayDomestic(config)

OnePay Domestic payment gateway helper.
Supports VN domestic ATM cards

Hàm hỗ trợ cổng thanh toán nội địa OnePay
Hỗ trợ thẻ ATM nội địa

Constructor

new OnePayDomestic(config)

Instantiate a OnePayDomestic checkout helper
Khởi tạo hàm thanh toán OnePayDomestic

Parameters:
Name Type Description
config Object

check OnePay.configSchema for data type requirements.
Xem OnePay.configSchema để biết yêu cầu kiểu dữ liệu

Source:
Example
import { OnePayDomestic } from 'vn-payments';

const TEST_CONFIG = OnePayDomestic.TEST_CONFIG;

const onepayCheckout = new OnePayDomestic({
	accessCode: TEST_CONFIG.accessCode,
	merchant: TEST_CONFIG.merchant,
	paymentGateway: TEST_CONFIG.paymentGateway,
	secureSecret: TEST_CONFIG.secureSecret,
});

// checkoutUrl is an URL instance
const checkoutUrl = await onepayCheckout.buildCheckoutUrl(params);

this.response.writeHead(301, { Location: checkoutUrl.href });
this.response.end();

Extends

Members

(static) checkoutSchema :SimpleSchema

The schema is based on field data requirements from OnePay's dev document
Cấu trúc dữ liệu được dựa trên các yêu cầu của tài liệu OnePay

Type:
  • SimpleSchema
Source:

(static) TEST_CONFIG

OnePayDomestic test configs

Cấu hình dùng thử OnePay Domestic.

Source:

checkoutPayloadDefaults

Return default checkout Payloads

Lấy checkout payload mặc định cho cổng thanh toán này

Overrides:
Source:

Methods

(static) getReturnUrlStatus(responseCode, locale) → {string}

Parameters:
Name Type Default Description
responseCode *

Response code from gateway.
Mã trả về từ cổng thanh toán.

locale * vn

Same locale at the buildCheckoutUrl. Note, 'vn' for Vietnamese.
Cùng nơi với hàm buildCheckoutUrl. Lưu ý, Việt Nam là 'vn'

Source:
Returns:

A string contains error status converted from response code.
Một chuỗi chứa trạng thái lỗi được chuyển lại từ response code

Type
string

buildCheckoutUrl(payload) → {Promise.<URL>}

Build checkout URL to redirect to the payment gateway.
Hàm xây dựng url để redirect qua OnePay gateway, trong đó có tham số mã hóa (còn gọi là public key).

Parameters:
Name Type Description
payload OnePayCheckoutPayload

Object that contains needed data for the URL builder, refer to typeCheck object above.
Đối tượng chứa các dữ liệu cần thiết để thiết lập đường dẫn.

Inherited From:
Source:
Returns:

buildCheckoutUrl promise

Type
Promise.<URL>

validateCheckoutPayload(payload)

Validate checkout payload against specific schema. Throw ValidationErrors if invalid against checkoutSchema
Build the schema in subclass.
Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu thanh toán dựa trên schema đã được đồng bộ với tài liệu của nhà cung cấp. Hiển thị lỗi nếu không hợp lệ với checkoutSchema.
Schema sẽ được tạo trong class con.

Parameters:
Name Type Description
payload OnePayCheckoutPayload
Overrides:
Source:

verifyReturnUrl(query) → {Promise.<OnePayDomesticReturnObject>}

Verify return query string from OnePay using enclosed vpc_SecureHash string

Hàm thực hiện xác minh tính đúng đắn của các tham số trả về từ onepay Payment

Parameters:
Name Type Description
query *

Query data object from GET handler (response.query).
Object query trả về từ GET handler

Overrides:
Source:
Returns:

Promise object which resolved with normalized returned data object, with additional fields like isSuccess.
Promise khi hoàn thành sẽ trả về object data từ cổng thanh toán, được chuẩn hóa tên theo camelCase và đính kèm thuộc tính isSuccess

Type
Promise.<OnePayDomesticReturnObject>